Lokale regler

(Sist endret 2. mai 2015)
1.    Flyttbare hindringer – Regel 24-1.
Steiner i bunker.
Gule, røde og blå merkestaker med eller uten hvit topp.

2.    Uflyttbare hindringer – Regel 24-2.
Hvite, gule og røde avstandsmarkeringsstaker, sprinklerhoder; dreneringslokk; krakker og skilt og gruslagte veier og stier er uflyttbare hindringer og gir fri dropp.
Trær med støttepinner eller annen beskyttelse/merking.
Tas fritak for grusvei på hull 4/13, skal droppsonen benyttes om en ikke dropper i henhold til regel 24-2b.

3.    Grunn under reparasjon – Regel 25-1.
Steinfylte dreneringsgrøfter.
Fjell i dagen på kortklippet område.
Skader i bunker forårsaket av rennende vann. Fritak gis kun for ballens leie.

4.    Grunn under reparasjon med spilleforbud – Regel 25-1.
Grunn under reparasjon som det ikke er lov å spille fra, er merket med blå staker med hvit topp.
Hull 1/10 og 9/18: Skråninger mellom fairwayene er grunn under reparasjon (GUR). Ballen kan droppes uten straff – regel 25-1b.
Maurtuer defineres som GUR med spilleforbud og fritak skal tas etter regel 25-1.

5.    Plugget ball - Regel 25-2.
Fritak utvidet til å gjelde hele spillefeltet – se side 127 i regelboken.

6.    Utenfor banen (Out Of Bounds) – Regel 27-1.
Områder ”Utenfor banen” angis av hvite merkestaker.
Utenfor banen merket med hvite staker mellom hull 5/14 og 6/15, gjelder på begge hull. For alle praktiske formål er andre siden av bekken OOB-skillets hovedlinje, på egen bredd er bekken sidevannhinder (røde staker). Vær ekstra aktsom når du spiller disse hullene.
Bak greenen på hull 5/14 og bak utslagssted på hull 15  er det absolutt forbud mot å bevege seg utenfor banen (p.g.a. skytebanen).
Ved spill på andre hull er disse merkestakene uflyttbare hindringer. Ballen kan droppes uten straff. Regel 24-2.

7.    Kantgrøfter er sidevannhinder.
Kantgrøftene er dreneringsgrøfter og er sidevannhinder. 

STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL:
Matchspill
– Tap av hull.
Slagspill – To slag.

7.    Utstyr for avstandsmåling – regel 14-3.
For alt spill på denne banen kan en spiller skaffe seg informasjon om avstander ved å bruke utstyr som bare måler avstander; Hvis en spiller under en fastsatt runde bruker et utstyr for måling av avstander som er laget for å beregne eller måle andre forhold som kan påvirke hans spill (for eksempel helling, vindstyrke, temperatur etc.) bryter spilleren regel 14-3, hvor straffen er diskvalifikasjon, uavhengig av hvorvidt en slik tilleggsfunksjon faktisk er brukt.

STRAFF FOR BRUDD PÅ REGEL 14-3
Matchspill – Diskvalifikasjon;
Slagspill – Diskvalifikasjon.

LOKALE BESTEMMELSER

8.    Vannhindre – sidevannshindre
Vannhindre er markert med gule staker, alle sidevannshindre med røde staker.
Vannhindre som evt. ikke er merket , anses som sidevanns hindre.
(Et vannhinder er en sjø , vann , dam , elv , grøft , åpen dreneringsgrøft eller annet åpent vannløp (enten de inneholder vann heller ikke ) og alt av liknende art på banen. All grunn eller vann innenfor grensen til et vannhinder er en del av vannhinderet. (Regelboken side 35.) 

9.    Etikette på banen - huskeregler
Aldri dra tralle eller bag på greenen.Aldri dra tralle eller bag opp på tee-stedet. Aldri dra tralle mellom green og greenbunker. For green 9/18 skal markert trallevei til høyre for greenen følges.
Husk å reparere nedslagsmerker på greenen (eget og/eller andres), og legg alltid tilbake oppslått torv på fairways og tråkk hardt ned. Traller og golfbil skal alltid plasseres i god avstand fra greenen.

10.    Spilltempo og hensyn
Max tid er to timer pr 9 hull. Hull 3 og 12 – Når alle spillere i en gruppe (flight) har ballen på greenen, markeres ballen og man lar spillere i gruppen (gruppe inkl. en enslig spiller) bak slå ut.

NB! Ikke spill mot de ansatte på banen FØR de har vinket at alt er klart.

theDudeCopyright © 2015 GjersjoenGolf.no