Lokale regler

Lokale regler 2020:

Smittervernebestemmelsene er viktigste lokale regel inntil videre. Alle må forholde seg til disse. Herunder at flaggstangen alltid skal stå i hullet og ikke berøres med hånd. Følg med på eventuelle endringer hva angår raker/midlertidig ballplassering  i bunker.
Husk alltid å reparere nedslagsmerker på green og legg tilbake oppslått gress (divots).

I slagspill brukes «Ready Golf». Spill når du er klar og sikkerheten er ivaretatt - og maks 40 sekunder på å forberede slaget. 
Maks-tid for en 9-hulls runde er beregnet til 2 timer.

Spilletempo (Regel 5.6) Det anbefales at spilleren ikke bruker mer enn 40 sekunder på slaget, og vanligvis langt raskere enn det. Straff for brudd på lokal regel under samme runde:
Første brudd – Advarsel
Andre brudd – Ett straffeslag
Tredje brudd – Generell straff
Fjerde brudd – Diskvalifikasjon. Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel generell straff:
Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag. 

Utenfor banen er definert av (A-1)
•        Hvite staker og gjerder/nett definerer banens grenser.
•        Utenfor banen er definert av linjen mellom punktene på bane-siden av de hvite stakene og disse stakene er utenfor banen. Klubbhusveien er definert som banegrense, linje følger veikant mot banen.
•        Utenfor banen mellom to hull (A-4). Under spill av hull 5/14 og 6/15 og  8/17 og 9/18 er høyre side av hullet i spilleretningen definert med hvite staker utenfor banen. For hullene 5/14 og 6/15 er også bekken definert som hvit linje (i bekk og rough på egen side kan det spilles/droppes etter reglene for rødt straffeområde (R 17)).
Hvite staker anses som grensegjenstander under spill av gjeldende hull. For alle andre hull er de uflyttbare hindringer. 

Alternativ til slag og lengde for mistet ball eller ball utenfor banen (E-5)

Gjelder for linjen mellom hull 8/17 og 9/18: Når en spillers ball ikke er funnet eller ballen er kjent eller så godt som sikkert å være utenfor banen 8/17 og 9/18, kan spilleren fortsette etter den lokale regelen for slag og lengde med to straffeslag, framfor enn å fortsette etter slag og lengde.
Gjelder for hull 3/12: Venstrekant (parkeringsplass).
OBS. Denne lokale regelen er ikke tilgjengelig hvis det er spilt en provisorisk ball. Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 

Unormale baneforhold og integrerte gjenstander

(F-1) Grunn under reparasjon (GUR)
•        Alle områder merket med blå staker og/eller med hvit linje.
•        Steinfylte dreneringsgrøfter.
•        Ansamlinger med løse naturgjenstander som skal fjernes
Integrerte gjenstander

Uflyttbare hindringer
•        Alle avstandsmerker.
•        Alle røde og blå staker.
•        Alle installasjoner som er en del av serviceanleggene på banen. 
•       Gruslagte veier og stier i det generelle området (spillefeltet).

Straffeområder
Ås- og skogsområder langs hullene er definert som røde straffeområder. Klippekanten angir rød linje.

Maurtuer (F-11) Maurtuer på banen er grunn under reparasjon hvorfra fritak uten straff er tillatt etter regel 16.1. Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 

Midlertidig lokal regel om ballplassering i bunker
Når en spillers ball ligger i en bunker, kan spilleren ta fritak uten straff én gang ved å plassere den opprinnelige ballen eller en annen ball i og spille fra dette fritaksområdet:
•Referansepunkt: Punktet til den opprinnelige ballen.
•Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: Én køllelengde fra referansepunktet, menmed følgende begrensninger:

•Begrensninger for plassering av fritaksområde: Ball må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og må være i bunkeren.
Etter denne lokale regel må spilleren velge et punkt for å plassere ballen og bruke fremgangsmåten for å plassere tilbake en ball etter regel 14.2b(2) og 14.2e.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

LOKALE BESTEMMELSER

Golfbil og tralle
Aldri kjør bil, dra tralle eller bag på greenen eller foregreen eller på teestedet.
Aldri kjøre bil eller dra tralle mellom green og greenbunker, unntatt ved green 9/18 der man skal følge markert trallevei til høyre for greenen.
Traller og golfbil skal alltid plasseres i god avstand fra greenen.

Nedslagsmerker / divots
Husk å reparere nedslagsmerker på greenen (eget og/eller andres), og legg alltid tilbake oppslått torv på fairways og trykk hardt ned.

NB! Ikke spill mot arbeidere på banen. De vinker når at alt er klart.

STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL:
Matchspill
– Tap av hull.
Slagspill – To slag.

 

theDudeCopyright © 2015 GjersjoenGolf.no