Vedtekter • Gjersjøen Golfklubb

Vedtekter for Gjersjøen Golfklubb

Vedtekter  for Gjersjøen Golfklubb, stiftet 17.05.2000 (m/senere endringer, m.v., sist oppdatert 01.03.2022 - lovpålagte vedtektsendringer fra overordnet organ (NIF/NGF), som innordnes ved tidspunkt ikrafttredelse.

§ 1 Formål

Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon

(1)    Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer

(2)    Klubben er medlem av Norges Golfforbund. For regler om idrettslagets plikt til å være medlem av et særforbund, gjelder NIFs lov § 10-1 (4).

(3)    Klubben er medlem av NIF og tilsluttet Viken idrettskrets og Nordre Follo Idrettsråd.

(4)    For regler om representasjonsrett, gjelder NIFs lov § 10-3 (1).

(5)    For regler om idrettslags plikt til å overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak, gjelder NIFs lov §§ 2-2 og 2-3.

§ 3 Medlemmer

(1)  For regler om opptak av medlemmer, utmelding, fratakelse av medlemskap mv., gjelder NIFs lov.
Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.  Den som ikke senest 31. desember har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, anses som medlem i samme kontingent-/avgiftsgruppe i det påfølgende år.

(2)  For klubbens plikt til å registrere opplysninger i idrettens medlems- og organisasjonsregister, gjelder NIFs lov og forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister med utfyllende regler.

§ 4 Kjønnsfordeling
For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, gjelder NIFs lov § 2-4. Side 2 av 5

 

§ 5 Regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder NIFs lov.

§ 6 Inhabilitet
For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov.

§ 7 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov.

§ 8 Refusjon av utgifter og godtgjørelse

For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov. 

§ 9 Regnskap og revisjon mv.

For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov. 

§ 10 Årsmøtet

(1) Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene, eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i på klubbens internettside.
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest tre uker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med
forslag til årsmøtet gjøres tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

(4) Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med to ukers varsel og gjennomføres i samsvar med denne lov og NIFs lov.

(5) Årsmøtets oppgaver:

1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene

2. Velge dirigent(er)

3. Velge protokollfører(e)

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

5. Godkjenne forretningsorden

6. Godkjenne innkallingen

7. Godkjenne saklisten

8 Behandle idrettslagets årsberetning

9. Behandle:
    a. idrettslagets regnskap

    b. styrets økonomiske beretning

    c. kontrollutvalgets beretning

    d. eventuell beretning fra engasjert revisor

10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste

11. Fastsette

    a. medlemskontingent på minst kr 50

    b. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter

12. Vedta idrettslagets budsjett

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

14. Velge:

   a. Styre med leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

   b. Kontrollutvalg med leder, medlem(mer) og 1 varamedlem

   c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

   d. Valgkomité med leder, og 2 medlemmer og 1 varamedlem

   e. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan

15. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap. 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov.

§ 11 Klubbens styre

(1) Klubben ledes og forpliktes av styret, som representerer idrettslaget utad.

(2) Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene, men visse beslutninger kan kun vedtas av årsmøtet iht. § 10 (3) og NIFs lov § 2-22.

 (3) Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av klubbens virksomhet hører under styret. Styret skal sørge for:

- at klubbens formål ivaretas

- forsvarlig organisering av klubbens virksomhet og økonomistyring

- at beslutninger fattes i samsvar med overordnete organisasjonsledds regelverk og vedtak, klubbens lov og årsmøtets vedtak

- registrere opplysninger iht. § 3 (2)

- at det oppnevnes en ansvarlig for politiattestordningen, dersom idrettslaget organiserer idrett for mindreårige eller personer med utviklingshemming

- at det oppnevnes en ansvarlig for barneidretten, dersom klubben organiserer barneidrett

(4) Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller enkeltstående oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse.

(5) Styret skal oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.

(6) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst 2 av styrets medlemmer forlanger det. Møter kan avholdes fysisk, elektronisk/virtuelt eller skriftlig/e-post.

§ 12 Kontrollutvalg, valgkomité (og øvrige årsmøtevalgte organer)

(1) For regler om kontrollutvalget, gjelder NIFs lov.. [Kontrollutvalget arbeider iht. egen instruks vedtatt av årsmøtet.]

(2) For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov. [Valgkomiteen arbeider iht. egen instruks vedtatt av årsmøtet.] 

§ 13 Grupper

(1) Klubbens årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan.

(2) Dersom klubbens årsmøte, ved behandlingen av organisasjonsplanen, har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:

   a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet eller oppnevnes av styret etter fullmakt fra årsmøtet.

   b) Gruppen bør ha minst ett årlig møte der gruppen diskuterer gruppens økonomi og aktiviteten i gruppen, og forslår kandidater til gruppestyret, samt gir eventuelle innspill til saker som behandles av styret eller årsmøtet.

   c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.

   d) Gruppestyret fastsetter eventuell treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet eller styret.

(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra styret.

§ 14 Lovendring

For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2. Side 5 av 5

§ 15 Oppløsning, utmelding mv.

   (1) Klubben kan vedta oppløsning: a. ved et enstemmig vedtak om oppløsning på årsmøtet, eller b. ved å vedta oppløsning med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det etterfølgende årsmøtet må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere. En forutsetning for et gyldig vedtak om oppløsning, er at klubben skriftlig varsler idrettskrets og særforbund senest 14 dager før klubbens årsmøte behandler forslag om oppløsning.

   (2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund, og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette, fattes med 2/3 flertall av årsmøtet.

   (3) For regler om utmelding og tap av medlemskap i NIF, gjelder NIFs lov § 10-2.

   (4) Ved utmelding eller tap av medlemskap skal klubbens eiendeler opparbeidet som en direkte følge av idrettslagets medlemskap i NIF, tilfalle et formål godkjent av Idrettsstyret. Ved oppløsning eller annet opphør, tilfaller klubbens overskytende midler etter årsmøtets vedtak.

B.     Avtale med Gjersjøen Golfbane             
Spill på banen og annen bruk av golfanlegget til Gjersjøen Golfbane AS / Kurud Gård reguleres av klubbens avtale med baneselskapet og baneselskapets bestemmelser / vedtekter og bestemmelser.             
Spilleavgift for rett til banespill fastsettes av baneselskapet og innkreves som del av klubbkontingenten (som for avgifter til NGF).

 

 

 

theDudeCopyright © 2015 GjersjoenGolf.no