Vedtekter for Gjersjøen Golfklubb stiftet 17.05.2000

Vedtekter for Gjersjøen Golfklubb, stiftet 17.05.2000 (m/senere endringer, sist 06.03.2018)
(Lovpålagte vedtektsendringer fra overordnet organ (NIF/NGF) innordnes ved ikrafttredelse.)

§ 1 Formål

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.
Gjersjøen GK har som mål å være en klubb for unge og voksne i et sosialt trygt og trivelig miljø.

§ 2 Organisatorisk tilknytning

Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Akershus idrettskrets. Klubben er medlem av Norges Golfforbund (det særforbund som årsmøtet bestemmer). Klubben hører hjemme i Oppegård kommune, og er medlem av idrettsrådet i kommunen.

§ 3 Medlemmer

Alle som lover å overholde klubbens vedtekter og overordnedes idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. For øvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonledd og medlemmers, samt klubbens lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp, eller har gjort opp utestående med klubben. Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag den første kontingent er betalt. Medlemskontingenten betales forskuddsvis.

Utmelding av klubben må skje skriftlig og være bekreftet skriftlig av klubben innen 31. desember, ellers vil full medlemskontingent bli krevd for følgende år.
Den som ikke senest 31. desember har sendt skriftlig utmelding eller melding om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, anses som medlem i samme
kontingent-/avgiftsgruppe i det påfølgende år. 

§ 4 Stemmerett og valgbarhet

Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i idrettslaget skal det velges personer fra begge kjønn.

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn tre personer. Der det velges eller oppnevnes tre personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

For å ha stemmerett på klubbens møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde kontingent.

Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i klubben, er valgbare til tillitsverv, og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon.

§ 5 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og strykes som medlem i klubben. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid.

Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av klubbens budsjett og regnskap.

§ 7 Inhabilitet

For klubbens tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler, jfr. NIFs lov § 2 – 7.

§ 8 Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapitel 11 (NIFs Straffebestemmelser).

§ 9 Årsmøte

Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av mars.

Årsmøtet innkalles av styret med 1 måneds varsel, direkte til medlemmene i epost og/eller ved kunngjøring å hjemmesiden. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

§ 10 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke være medlem av klubben.

§ 11 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Valget foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemning. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§12 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Behandle klubbens årsmelding.
 2. Behandle klubbens regnskap.
 3. Behandle innkomne forslag.
 4. Fastsette kontingent.
 5. Vedta klubbenss budsjett.
 6. Bestemme klubbens organisasjon (jf. § 15).
 7. Velge:

a)     Leder og nestleder

b)    3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

c)     Revisor og dennes stedfortreder

d)    Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet

§ 13 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 14 Styret

Klubben ledes av styret som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 4. Representere klubben utad.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. Styremøtene kan holdes som fjernmøter (elektronisk, telefonisk o.l.)

§ 15 Grupper/avdelinger

Klubben kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Årsmøtet bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten styrets godkjennelse.

§ 16 Lovendring

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. §17 kan ikke endres.

§ 17 Oppløsning

Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som en oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 16.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettskretsstyret. Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen.

 

B

Spill på banen og annen bruk av golfanlegget til Gjersjøen Golfbane AS/Kurud Gård reguleres av baneselskapets vedtekter/bestemmelser og klubbens avtale med baneselskapet.

 

 

Øverst i skjemaet

Nederst i skjemaet

 

Øverst i skjemaet

Nederst i skjemaet

theDudeCopyright © 2015 GjersjoenGolf.no